Butikk

Vi i KlientRegnskap har lang erfaring med regnskapsføring for butikker innen en rekke bransjer. Vi har fortsatt en butikk som begynte som kunde hos oss i 1984.

Vi har butikker blant annet i følgende bransjer:

 • Kiosk
 • Dame- og herremote
 • dagligvare
 • Byggevarer
 • Helsekost
 • Krambu
 • Steintøy
 • Biler
 • Motorsykkelutstyr
 • pluss mye, mye mer

Når du skal starte butikk er det mange ting å vurdere
– følgende ting er kanskje de viktigste:

 • Beliggenhet – dette er vanligvis helt avgjørende for en butikk
 • Kostnadsbilde – etablering av en butikk gir vanligvis store faste kostnader – det vil derfor vanligvis være nødvendig med høy omsetning for å kunne balansere eller gå med overskudd.
 • Selskapsform for butikken

Valg av kasse
Les mer om kasseløsninger her.

PERSONLIG FORETAK

Fordeler:

 • enkel og billig foretaksform å drive
 • lett å registrere
 • hvis du har dårlig inntjening i starten betaler du også lite skatt
 • ikke arbeidsgiveravgift på egen inntekt
 • lett å avvikle
 • enkelte skattefordeler ved spesielle forhold
 • ingen kapital kreves

Ulemper:

 • ikke aktuell driftsform ved flere eiere (unntak ektefeller som eier sammen)
 • 100% personlig ansvarlig for økonomiske forhold i selskapet, f.eks ved konkurs
 • noen skatteulemper – f.eks ikke rett på Minstefradrag
 • kan ikke benytte Statens Regulativ ved reiser m.m. Alle utgifter må dokumenteres med bilag
AS

Fordeler:

 • Skille mellom deg og selskapet – eier bare ansvarlig for den kapital som er innskutt i selskapet (aksjekapital)
 • Mulighet for å ta ut normal lønn fra selskapet og «salte» resten – eventuelt ta ut som utbytte
 • Lettere å håndtere ved salg/arv – selger/overfører aksjer og selskap går som før
 • Kan benytte statens regulativ ved reiser og bruk av bil m.m.

Ulemper:

 • Krav til kapital – aksjekapital må være minst kr. 30.000,-
 • Litt større selskap har revisorplikt – noe som medfører ekstra kostnad. Til gjengjeld får man en gjennomgang av selskapets regnskap og økonomiske forhold av en nøytral tredjepart – noe som kan bidra til å høyne kvaliteten på regnskapet ytterligere. I tillegg er revisor vanligvis en dyktig rådgiver å ha i ryggen, så det blir feil å se på revisorhonorar som penger ut vinduet. Men svært mange mindre selskaper har ikke lenger revisjonsplikt.
 • Dyrere å etablere og dyrere og mer omfattende å avvikle.
 • Dersom du jobber i ditt eget AS kan ligningsmyndighetene kreve at du tar ut lønn som tilsvarer det du ville tjent i tilsvarende arbeid i et annet firma. Dette kan føre til at du i en oppbyggingsfase må ta ut lønn og betale full skatt av denne samtidig som firmaet går med underskudd. Dette underskuddet vil kun kunne trekkes fra i fremtidig overskudd i selskapet, og vi faktisk kunne falle bort dersom du ikke får firmaet til å gå med overskudd og må avvikle.

KORT OM ANDRE SELSKAPSFORMER

Det finnes også andre selskapsformer som kan være aktuelle, og de vanligste av disse er ANS, DA og såkalte NUF- selskap.

ANS (Ansvarlig selskap) og DA (Selskap med delt ansvar) kan være et aktuelt alternativ til AS når flere skal eie et selskap sammen. Det som den enkelte deltaker tar ut i «lønn» eller Arbeidsgodtgjørelse i selskapet beskattes som personinntekt – ikke ulikt det som gjøres ved personlige foretak. Selskapet betaler ikke arbeidsgiveravgift av arbeidsgodtgjørelsen. Regler for sykepenger, dagpenger og barselspenger blir som for selvstendig næringsdrivende med mulighet for å forsikre seg gjennom NAV for å få samme ytelser som vanlige lønnstakere.
Eventuelt overskudd beskattes også som Alminnelig inntekt på deltakernes hånd. Skatten av dette kan refunderes av selskapet til den enkelte deltaker og den er vanligvis 28% av overskuddet. Det man eventuelt tar ut av selskapet av de resterende 72 % fører til en ytterligere «utbyttebeskatning» på 28 % på personlige deltakeres hånd som utbytte fra aksjeselskap. Selskaper som er deltakere betaler vanligvis ikke denne skatten. Siden denne siste skatten er 28 % av de siste 72 % etter at skatt av alminnelig inntekt er betalt blir den totale skatten 48,16 % av beløp som tas ut av selskapet. Forskjellen mellom et ANS og et DA er at alle deltakere i et ANS er solidarisk ansvarlige for selskapets totale økonomiske forpliktelser, mens de i et DA kun er ansvarlig i forhold til sin eierandel. Det er ikke krav til innskudd av kapital i verken ANS eller DA. Det vil derfor vanligvis være mer aktuelt å opprette et DA enn et ANS for å redusere risikoen.

I den senere tiden har det også vært veldig populært med NUF-selskap. Med NUF mener man «Norsk avdeling av utenlandsk foretak». Man etablerer da et selskap i utlandet – for eksempel i England eller et annet land der reglene er gunstige, og så lager man en norsk avdeling av dette foretaket. Dette selskapet beskattes da i hovedsak som et aksjeselskap her i Norge, men det selskapsrettslige følger da for en stor del reglene i det landet hovedselskapet er etablert. Som fordelen med denne selskapsformen markedsføres det at det ikke er krav til kapital (som i et AS), ikke revisorplikt og at man kan følge mer lempelige selskapsrettslige regler enn for et norsk AS. Dette som kanskje kan være en fordel for den som driver et slikt selskap blir fort ulempen for myndighetene og kreditorer, og derfor har myndighetene varslet at de vil følge spesielt godt med på denne typen selskaper og antagelig vil skjerpe reglene for disse. Vi anbefaler derfor som hovedregel å IKKE velge denne selskapstypen -mye av grunnlaget er falt vekk nå når kravet til AS-kapital er redusert til kr. 30.000 og det ikke er revisorplikt for små AS lenger. Praktisk talt alle våre kunder velger nå AS i stedet for NUF.

HVA SKAL DU VELGE?

Du må vurdere fordeler og ulemper med de forskjellige selskapstypene og trekke en konklusjon ut fra det. Vanligvis ender man opp med enten et AS eller et personlig foretak. Hvis du ikke føler deg sikker på hva du skal velge må du ikke nøle med å ta kontakt med oss
– vi hjelper deg gjerne med dette.

ETABLERING AV FIRMA

Registering i Brønnøysund-registeret

Ditt nye firma skal registreres i det såkalt Brønnøysund-registeret. Skjema for registering finner du på internettsiden http://www.brreg.no/, men vi vil anbefale deg at du tar kontakt med oss FØR du går til dette skrittet for å få en vurdering av det du skal i gang med. Du trenger følgende for de vanligste selskapstypene:


Personlig Foretak

Her bruker du skjemaet for personlige foretak som du finner på http://www.brreg.no/blanketter/samordnet.html – De fleste butikker er mva-pliktige og du må også fylle ut skjemaet for «Tillegg merverdiavgiftsmantallet».


AS

For å få stiftet et AS trenger du en revisor som kan bekrefte at den nødvendige kapitalen på kr. 30.000,- er innbetalt enten i form av penger eller utstyr. Forøvrig hjelper vi deg med stiftelsen av selskapet samt vedtekter, aksjonæravtale og øvrige papirer til stiftelsen av selskapet. Disse sendes sammen med skjemaet du finner her http://www.brreg.no/blanketter/hovedblankett.html til Brønnøysund-registeret som da registrerer selskapet.

Selskapet er da formelt stiftet og kan begynne å utøve virksomhet.

Øvrig registering

For noen typer butikker må man også varsle andre instanser.
Som eksempel kan vi nevne:

 • Mat, Helsekost og lignende må varsle mattilsynet
 • Antikk og brukt-forretninger må ha såkalt Skraphandlerbevilling – fås hos Politiet.


KJØPESENTER

Kjøpesenter eller «billig» lokale?

Mange spør om en bør etablere butikker i et kjøpesenter eller om en skap finne et billigere, gjerne mer avsidesliggende lokale for å redusere kostnader.

Vi ser litt på fordeler og ulemper med kjøpesenter:

Fordeler

 • Ofte god kundetilstrømming – store dragere som Cubus, H & M osv kjører aggressiv markedsføring og mindre aktører drar også nytte av det pga kundetilstrømming
 • Senterets felles annonsering som en må være med på selv blir slagkraftig pga størrelsen når man går ut og annonserer sammen
 • Som regel ryddige forhold når det gjelder kontrakter og utleiers plikter.
 • Mange av de beste butikkene vi har ligger i kjøpesenter

Ulemper

 • Meget store faste kostnader gjør at potensielt tap blir veldig stort hvis butikken ikke går bra
 • Dette gjelder spesielt siden åpningstid i senter vanligvis er lang og dermed trekkes lønns-kostnader også opp
 • Det finnes mange dårlige lokaler også i kjøpesenter. Husk at utleiers representant også er «selger» og derfor kan være for positive til slike «dårlige» lokaler. Det kan være nok til at det går ut over omsetningen av et lokale er trukket litt tilbake i forhold til nabolokalet eller at det ligger med stor avstand til der kundene kommer fra – rulletrapp etc.
 • Vi mener det foregår en alvorlig overetablering av kjøpesenter i vårt distrikt for tiden – mange nyetablerere vil sitte igjen med store tap pga sviktende omsetning slik vi ser det.
 • Husk også at ved franchise så har ofte franchisegiver organisert seg slik at de under ingen omstendighet taper penger. De sikrer seg og passer på at det er DU som blir skadelidende hvis butikken ikke går. Når du har tapt pengene dine står en ny franchisetaker klar til å ta over, og du sitter igjen med tapet. Husk derfor at også franchisegivere er selgere – de tenker vekst og vekst mer enn de tenker på din inntjening.
 • Kjøpesenter slipper deg ofte ikke til med butikk hvis det ikke er et franchise-konsept du har tenkt å drive
Konklusjon

Det er mange gode grunner for å satse på et kjøpesenter hvis butikktypen du har tenkt å drive vanligvis finnes i slike senter. Men det finnes butikktyper som passer best utenfor senter og som gjør det godt der. Det er mange som har lidd store økonomiske tap etter etablering på kjøpesenter, så ikke gå i fellen å tro at hvis du bare kan få et lokale der så vil det nok gå godt. Ta gjerne kontakt med oss for en prat om hvor du bør legge din butikk. Vi sitter naturlig nok ikke med en fasit, men har etter hvert lang erfaring innen dette som vi mer enn gjerne deler med deg.

Spesielle Regnskapsregler for butikker

Kasserutiner
Den største utfordringen i butikker er kanskje det å håndtere flyten av store mengder kontanter samt betaling med kort osv. Her er det to hovedhensyn – butikkens behov for å sikre seg mot underslag, tyveri osv og ligningsmyndighetenes krav til kasserutiner for at det skal kunne sies å dokumentere omsetningen på en betryggende måte. Dette kan være relativt komplisert, men vi hjelper deg å lage rutiner som dekker begge behovene på en tilfredstillende måte. Driver du innen mat eller helsekost er det viktig å sikre en riktig registrering av salg med forskjellige mva-satser. Også her kan vi være behjelpelige med rutiner. KlientRegnskap har et kassesystem som er totalt integrert med økonomisystemet vårt. Det vil si at når det tas dagsoppgjør i kassen så kommer de nødvendige tall automatisk inn i vårt økonomisystem. Dersom du som eier er borte fra salgstedet kan du følge med på omsetningen via internett på både PC, Mac og Ipad. DU HAR FULL OVERSIKT OVER OMSETNINGEN SELV NÅR DU IKKE ER TIL STEDE I BUTIKKEN !

Varemottak og prising
Det er også behov for å sikre at inngående fakturaer blir kontrollert mot reelt leverte varer og at disse blir priset på riktig måte. Her har KlientRegnskap også et system for skanning av bilag der butikkeier godkjenner fakturaer og disse behandles så videre hos oss. Be om en demonstrasjon av dette systemet ! Dette er ikke ment å være en fullstendig informasjon når det gjelder å starte en butikk, men vi håper du har fått en oversikt. Vi anbefaler deg at du tar kontakt med oss FØR du setter i gang, så kan vi hjelpe deg å komme best mulig i gang og unngå eventuelle fallgruver