Byggebransjen

Vi har mange kunder innen forskjellige grener av Byggebransjen og det er gode tider i bryggebransjen.
Hver gren i bransjen har sine spesielle utfordringer når det gjelder regnskap og økonomi, og vi i KlientRegnskap har god oversikt over disse.

VALG AV SELSKAPSFORM

Før du kan starte må du velge hvilken selskapsform du vil drive – følgende er de vanligste selskapsformer:

PERSONLIG FORETAK

Fordeler:

 • enkel og billig foretaksform å drive
 • lett å registrere
 • hvis du har dårlig inntjening i starten betaler du også lite skatt
 • ikke arbeidsgiveravgift på egen inntekt
 • lett å avvikle
 • enkelte skattefordeler ved spesielle forhold
 • ingen kapital kreves

Ulemper:

 • ikke aktuell driftsform ved flere eiere (unntak ektefeller som eier sammen)
 • 100% personlig ansvarlig for økonomiske forhold i selskapet, f.eks ved konkurs
 • noen skatteulemper – f.eks ikke rett på Minstefradrag
 • kan ikke benytte Statens Regulativ ved reiser m.m. Alle utgifter må dokumenteres med bilag
AS

Fordeler:

 • Skille mellom deg og selskapet – eier bare ansvarlig for den kapital som er innskutt i selskapet (aksjekapital)
 • Mulighet for å ta ut normal lønn fra selskapet og «salte» resten – eventuelt ta ut som utbytte
 • Lettere å håndtere ved salg/arv – selger/overfører aksjer og selskap går som før
 • Kan benytte statens regulativ ved reiser og bruk av bil m.m.

Ulemper:

 • Krav til kapital – aksjekapital må være minst kr. 30.000,-
 • Litt større selskap har revisorplikt – noe som medfører ekstra kostnad. Til gjengjeld får man en gjennomgang av selskapets regnskap og økonomiske forhold av en nøytral tredjepart – noe som kan bidra til å høyne kvaliteten på regnskapet ytterligere. I tillegg er revisor vanligvis en dyktig rådgiver å ha i ryggen, så det blir feil å se på revisorhonorar som penger ut vinduet. Men svært mange mindre selskaper har ikke lenger revisjonsplikt.
 • Dyrere å etablere og dyrere og mer omfattende å avvikle.

KORT OM ANDRE SELSKAPSFORMER

Det finnes også andre selskapsformer som kan være aktuelle, og de vanligste av disse er ANS, DA og såkalte NUF- selskap.

ANS (Ansvarlig selskap) og DA (Selskap med delt ansvar) kan være et aktuelt alternativ til AS når flere skal eie et selskap sammen. Det som den enkelte deltaker tar ut i «lønn» eller Arbeidsgodtgjørelse i selskapet beskattes som personinntekt – ikke ulikt det som gjøres ved personlige foretak. Selskapet betaler ikke arbeidsgiveravgift av arbeidsgodtgjørelsen.
Regler for sykepenger, dagpenger og barselspenger blir som for selvstendig næringsdrivende med mulighet for å forsikre seg gjennom NAV for å få samme ytelser som vanlige lønnstakere. Eventuelt overskudd beskattes også som Alminnelig inntekt på deltakernes hånd. Skatten av dette kan refunderes av selskapet til den enkelte deltaker og den er vanligvis 27% av overskuddet.
Det man eventuelt tar ut av selskapet av de resterende 73 % fører til en ytterligere «utbyttebeskatning» på 27 % på personlige deltakeres hånd som utbytte fra aksjeselskap. Selskaper som er deltakere betaler vanligvis ikke denne skatten.
Forskjellen mellom et ANS og et DA er at alle deltakere i et ANS er solidarisk ansvarlige for selskapets totale økonomiske forpliktelser, mens de i et DA kun er ansvarlig i forhold til sin eierandel. Det er ikke krav til innskudd av kapital i verken ANS eller DA. Det vil derfor vanligvis være mer aktuelt å opprette et DA enn et ANS for å redusere risikoen.

I den senere tiden har det også vært veldig populært med NUF-selskap. Med NUF mener man «Norsk avdeling av utenlandsk foretak». Man etablerer da et selskap i utlandet – for eksempel i England eller et annet land der reglene er gunstige, og så lager man en norsk avdeling av dette foretaket.
Dette selskapet beskattes da i hovedsak som et aksjeselskap her i Norge, men det selskapsrettslige følger da for en stor del reglene i det landet hovedselskapet er etablert. Som fordelen med denne selskapsformen markedsføres det at det ikke er krav til kapital (som i et AS), ikke revisorplikt og at man kan følge mer lempelige selskapsrettslige regler enn for et norsk AS.
Dette som kanskje kan være en fordel for den som driver et slikt selskap blir fort ulempen for myndighetene og kreditorer, og derfor har myndighetene varslet at de vil følge spesielt godt med på denne typen selskaper og antagelig vil skjerpe reglene for disse.
Vi anbefaler derfor som hovedregel å IKKE velge denne selskapstypen -mye av grunnlaget er falt vekk nå når kravet til AS-kapital er redusert til kr. 30.000 og det ikke er revisorplikt for små AS lenger. Praktisk talt alle våre kunder velger nå AS.

HVA SKAL DU VELGE?

Du må vurdere fordeler og ulemper med de forskjellige selskapstypene og trekke en konklusjon ut fra det. Vanligvis ender man opp med enten et AS eller et personlig foretak. Hvis du ikke føler deg sikker på hva du skal velge må du ikke nøle med å ta kontakt med oss – vi hjelper deg gjerne med dette.

ETABLERING AV FIRMA

Registering i Brønnøysund-registeret

Ditt nye firma skal registreres i det såkalt Brønnøysund-registeret. Skjema for registering finner du på internettsiden http://www.brreg.no/, men vi vil anbefale deg at du tar kontakt med oss FØR du går til dette skrittet for å få en vurdering av det du skal i gang med. Du trenger følgende for de vanligste selskapstypene:


Personlig Foretak

Her bruker du skjemaet for personlige foretak som du finner på http://www.brreg.no/blanketter/samordnet.html – De fleste virksomheter innen Byggebransjen er mva-pliktige og du må også fylle ut skjemaet for «Tillegg merverdiavgiftsmantallet».


AS

For å få stiftet et AS trenger du en revisor som kan bekrefte at den nødvendige kapitalen på kr. 30.000,- er innbetalt enten i form av penger eller utstyr. Det er også vanligvis revisor som hjelper deg med vedtekter, aksjonæravtale og øvrige papirer til stiftelsen av selskapet. Disse sendes sammen med skjemaet du finner her http://www.brreg.no/blanketter/hovedblankett.html til Brønnøysund-registeret som da registrerer selskapet.

Selskapet er da formelt stiftet og kan begynne å utøve virksomhet.

Øvrig registering

Husk at firma i byggebransjen i mange tilfeller må registreres i sine respektive faginstanser for å kunne drive lovlig. Man må for eksempel være Autorisert Installatør for å kunne drive med elektriske installasjoner, og de fleste byggefag har tilsvarende krav. Du kan komme i alvorlig straffeansvar dersom du driver med virksomhet uten å ha slik autorisasjon selv om kan faget.

SPESIELLE REGNSKAPSREGLER INNENFOR BYGG OG ANLEGGSFAGENE

Prosjektregnskap

I tillegg til regnskap for firmaet som et hele må man også føre et regnskap pr prosjekt dersom man har prosjekter over en viss størrelse. Dette medfører at både inngående og utgående fakturaer må være merket slik at inntekter og kostnader kan henføres til et prosjekt. Her lager vi sammen med deg som kunde rutiner som sikrer at regelverket følges. Ut fra prosjektregnskapet vil du også kunne se hvor mye du har tjent eller tapt pr prosjekt

Timeregistrering

I henhold til Bokføringsforskriften § 8-4-1 skal bokføringspliktige som utfører tjenester hvor vederlaget er basert på tidsforbruk dokumentere utførte timer (timelister eller lignende manuelle eller elektroniske system). Timene skal spesifiseres på hver eier og ansatt pr. dag fordelt på intern tid og på de enkelte kunder/oppdrag. Kravet gjelder ikke for eiere og ansatte som kun utfører interne administrative oppgaver. Vi hjelper deg med å etablere rutiner som sikrer at du følger disse reglene.

Dette er ikke ment å være en fullstendig informasjon når det gjelder å starte et firma i Byggebransjen, men vi håper du har fått en oversikt. Vi anbefaler deg at du tar kontakt med oss FØR du setter i gang, så kan vi hjelpe deg å komme best mulig i gang og unngå eventuelle fallgruver.